آشنایی با رشته مدیریت امور فرهنگی

گرایش برنامه ریزی فعالیتهای قرانی و مذهبی – کارشناسی حرفه ای (فایل pdf)

**************************************

جهت مشاهده اندازه واقعی روی عکس کلیک کنید