دانشجویان گرامی

 

کلیه دانشجویان موظف اند پس از اتمام تمامی واحدهای مصوب رشته خود و دریافت تمامی نمرات ، فارغ التحصیلی خود را حضوراً به امور فارغ التحصیلان اعلام نمایند و مراحل تسویه و تکمیل پرونده فارغ التحصیلی را انجام دهند.

در غیر اینصورت دانشگاه مسئولیتی برای انجام مراحل فارغ التحصیلی نخواهد داشت.

در ضمن گواهی نامه موقت سه ماه بعد از اعلام حضوری فارغ التحصیل آماده تحویل می باشد


مدارک لازم جهت فارغ‌التحصیلی

 

  1. تکمیل فرم تسویه حساب با مرکز
  2. پرینت واریز ۱۵% شهریه از امور مالی مرکز
  3. پرداخت فیش کارمزد صدور دانشنامه
  4. کارت دانشجوئی

                                                               اطلاعیه 

بر اساس بخشنامه جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی کلیه دانش آموختگانی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها از ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ به بعد میباشد باید در سامانه خود کارمزد صدور دانشنامه را پرداخت نموده و آن را به واحد فارغ التحصیلان ارائه دهند.

 

 

بخشنامه

 


                                                                وضعیت صدور گواهینامه موقت

 

 

نام خانوادگی

نام

رشته

وضعیت

برخی

رضا

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

حبیبی

لیلا

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

شوهانی

زهرا

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

طاهری

اصغر

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

عبدالملکی

مهری

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

فیضی پور

پریوش

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

ملاجان

امیرحسین

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

میرزکی

سیده سمیه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

قبادی

علی

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادر شده

اشجعی

مریم

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادر شده

حیدری پابندی

جواد

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادر شده

امت محمدی

سیدحسین

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادر نشده

ربانی

فیروزه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

آهنچی

حانیه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

احدپور

داریوش

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر نشده

جلیلی

ساناز

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

چینی چیان

شهره

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

حسینی

سیدعبداله

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادرشده

حقی چهارطاق

هوشنگ

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادرشده

درویش

محبوبه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

نقص پرونده

دودانگه

لیلا

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

نقص پرونده

ذاکر

فاطمه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

نقص پرونده

رضائی

رقیه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

نقص پرونده

شادکام فخامت

فروزان

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

شاهمرادی

وحید

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

عطاءالهی

معصومه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

نقص پرونده

مرادی پور

محمد

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر نشده

مشاک

مهسا

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

نداف

محمد

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادرشده

هاتفی

فاطمه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

هژیرمشعوف

اکبر

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر نشده

ابراهیمی میمند

لیلا

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادرشده

باقری نسائی

شهرام

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادر نشده

جمشیدی

سمیه

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادر شده

جهانی لیلی

معصومه

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادر شده

حسنوند

علی

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

نقص پرونده

خیاط فتحی آذر

محمدرضا

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادرشده

صباغی ده آبادی

فرزانه

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادرشده

عطاران فاروجی

سعیده

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادرشده

قربان پور

رضا

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

نقص پرونده

کرمی

مینا

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

صادرشده

جعفری

شهناز

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادر نشده

حسین زاده

والیه

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادرشده

عباسلو

بهنام

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادرشده

قنادی

زهرا

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادرشده

محمدی فیروز

زهرا

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادر شده

موسوی

سیده مریم

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادرشده

نورالهی

سپیده

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادرشده

نوروزی ورنکشی

بهزاد

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادرشده

پیرقلی

فاطمه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

رفیع نژادزیده سرائی

محسن

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

دهقان نسب

فاطمه

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

صادرشده

جعفری خواه

بیتا

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادرشده

جیریائی شراهی

مروارید

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

زردادخانی

زهرا

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

عبدی کردکندی

نگار

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

هرسینی رباطی

معصومه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

صادرشده

دهقانی تفتی

مریم

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

نقص پرونده

حاجی اسفندیاری

مریم

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

نقص پرونده

عظیمی

فهیمه

کاردانی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریم

نقص پرونده

دهقانی اشکذری

فاطمه

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

نقص پرونده

ابراهیمی

فاطمه

کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده

نقص پرونده

وطن خواه

معصومه

کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم

نقص پرونده

موسوی حسنی

سید موسی

کاردانی حرفه ای مددکاری

اجتماعی-مددکاری خانواده

صادر شده

        دینی زاده       حدیثه

 کاردانی حرفه ای تربیت مربی

قرآن  کریم

            نقص پرونده
      حسینی سیدرضا  مددکاری   صادرشده