سامانه زیر صرفا پیش انتخاب واحد بوده و پس از انجام پیش انتخاب واحد در این سامانه در تاریخ های اصلی باید جهت انتخاب واحد نهایی به سامانه سجاد مراجعه نمایید.