در دوره درس کاربینی دانشجو ملزم به بازدید از مراکز مرتبط با رشته خود و ارائه گزارش به استاد مربوطه می باشد.

فرم گزارش کار درس کاربینی جهت دانلود در زیر آورده شده است، گزارش ها در این فرم تکمیل گردد.

karbini